Egzamin ósmoklasisty zdawać będą uczniowie kończący 8-letnią szkołę podstawową. Pierwszy taki egzamin odbędzie się w 2019 roku. Podchodzić do niego będą uczniowie, którzy są teraz w klasie siódmej. Egzamin ósmoklasisty będzie obejmował również zagadnienia z języka angielskiego. W związku z tym, aby przygotować naszych uczniów do tego wydarzenia w dniu 08.03.2018 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego próbnego testu z języka angielskiego. W arkuszu egzaminacyjnym znajdowały się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znalazły się m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość zadań otwartych wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma. Wśród zadań otwartych wystąpiło również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie to stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem, np. udzielając mu informacji lub uzyskując od niego wyjaśnienia, opowiadając mu o jakimś wydarzeniu lub składając mu życzenia czy propozycję.
Wszystkie zadania, które pojawiły się w arkuszu próbnym sprawdzają poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
• Znajomość środków językowych
• Rozumienie wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi
• Reagowanie na wypowiedzi
• Przetwarzanie wypowiedzi.