SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

Ogólnopolski sprawdzian dla klas szóstych odbędzie się
1 kwietnia 2014 r. (wtorek), o godz. 9.00. 

W tym dniu uczeń ma obowiązek stawienia się do szkoły

o godz. 8.30. 

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania :dwa pióra lub długopisy z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Uczeń powinien również posiadać przy sobie legitymację szkolną.

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych! 

Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, uczeń ma obowiązek:
• zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego;
• sprawdzić, czy zestaw jest kompletny;
• zapisać swój trzyznakowy kod (np. uczeń z klasy A, o numerze w dzienniku 1 zapisuje swój      kod jako A01; uczeń z klasy B, o numerze 10 zapisuje swój kod jako B10) na głównej stronie zestawu oraz na karcie odpowiedzi;
• zapisać numer PESEL na głównej stronie zestawu oraz na karcie odpowiedzi (uczeń nie musi pamiętać swego numeru PESEL, będzie on naklejony na blacie stolika).

W trakcie sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu, a w szczególności:
• nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
• w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
• nie wypowiada uwag i komentarzy,
• nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
• nie korzysta z żadnych środków łączności.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego czy też zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian lub odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali.
Uczeń, który ukończył pracę, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki.

POWODZENIA!!!!

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej

Sprawdzian w szkole podstawowej jest:

 • powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić
 • obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
 • przygotowany w formie pisemnej – test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury
 • zaplanowany na 60 minut
 • bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
 • sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum)
 • określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie.

Są to:

 • czytanie
 • pisanie
 • rozumowanie
 • korzystanie z informacji
 • wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

 M. Jonkisz