Finanse

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans 2018 ZS W-ce

Rachunek Zysków i Strat 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki