Zespół Szkół w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice przy Rynek 14 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola oraz szkoły. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

•    pisemnie na adres Zespołu Szkół w Wilamowicach;

•    na adres poczty elektronicznej: zs@wilamowice.pl.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań edukacyjnych Zespołu Szkół w Wilamowicach oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

Ponadto, informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych  jest obowiązkiem nałożonym na Administratora i odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty (realizacja obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Zespołu Szkół w Wilamowicach, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z celu, w którym dane są przetwarzane.

Dane osobowe uczniów oraz opiekunów prawnych mogą być udostępniane Kuratorium Oświaty, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Organowi Prowadzącemu Szkołę (Urzędowi Gminy) oraz pozostałym organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również ujawnione podmiotom świadczącym obsługę m.in. systemów informatycznych używanych przez szkołę – w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych tam, gdzie była ona udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Podanie danych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkiem wynikającym z  ustawy Prawo oświatowe. Podanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Niepodanie danych może podlegać sankcjom wynikającym z ustawy Prawo oświatowe.