Zespół Szkół w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice przy ul. Rynek 14 informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola oraz szkoły. 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

•    pisemnie na adres Zespołu Szkół w Wilamowicach;

•    na adres poczty elektronicznej: zs@wilamowice.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia tożsamości – identyfikacji w trakcie odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola przez osobę nie będącą opiekunem prawnym.

Przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci jest obowiązkiem nałożonym na Administratora i odbywa się na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a następnie usuwane.

Administrator nie planuje udostępniania Państwa danych osobowych. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

Udostępnienie danych administratorowi jest niezbędne, gdy zachodzi konieczność odbioru dzieci ze szkoły/przedszkola przez osoby nie będące opiekunami prawymi. Osoba, która nie zostanie upoważniona przez opiekuna prawnego nie będzie mogła odebrać dziecka w jego imieniu.