Zespół Szkół w Wilamowicach z siedzibą 43-330 Wilamowice przy ul. Rynek 14 informuje, że jest administratorem systemu monitoringu działającego na terenie placówki. Ponadto:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

•    pisemnie na adres Zespołu Szkół w Wilamowicach;

•    na adres poczty elektronicznej: zs@wilamowice.pl.

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa administratora oraz osób przebywających na terenie objętym monitoringiem. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do innych celów. Monitoring obejmuje

Rejestrowanie danych przez system monitoringu:  

  • odbywa się na podstawie art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 108a ustawy Prawo oświatowe;
  • jest prawnie uzasadnionym interesem administratora, realizowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.