EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I– VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

– uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

– uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

– pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,

– drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,

– trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z     przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte

(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Przydatne informacje znajdują się na stronach:

https://oke.jaworzno.pl/www3/eo/

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2020/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/eo/2021/20201229%20E8%20Informacja%202020_2021%20AKTUALIZACJA.pdf

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty publikowanych na stronach:
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz  Okręgowej Komisji w Jaworznie.
Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się również arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich, arkusze egzaminów próbnych i arkusze ćwiczeniowe wraz z rozwiązaniami lub odpowiedziami:

Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.