plakatRegulamin

IV  Gminnego Konkursu Fotograficznego

pt. „To, co kocham…” – edycja 2014 r.

1. Organizator  konkursu: Zespół Szkół w Wilamowicach

ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

www.zsp.wilamowice.pl www.gim.wilamowice.pl       e-mail: zsp@wilamowice.pl

2. Kategorie:

a) zdjęcie pojedyncze (maksymalnie 3 fotografie)

b) grupa zdjęć (maksymalnie dwie grupy po maksymalnie 3 zdjęcia)

(Tematyka obejmuje: ludzie, wydarzenia, przyroda, architektura, miejsca)

To, co kocham… – tematyka obejmuje emocje związane z ulubionymi, wyjątkowymi, miejscami, ludźmi, szczególną uwagę będziemy zwracać na uczucia i sposób przekazania tematu poprzez fotografię.

3. Warunki uczestnictwa:

a) wiek – uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej i oraz uczniowie gimnazjum klas i-III gminy Wilamowice

b) technika:

  • odbitki czarno –białe lub  barwne o formacie 15 x 21 lub większe
  • należy nadesłać maksymalnie trzy zdjęcia lub maksymalnie dwie grupy zdjęć (zdjęcia ściśle powiązane ze  sobą tematycznie)
  • w przypadku nadesłania grupy zdjęć należy dołączyć schemat prezentacji

c) termin nadsyłania prac – 28 maja 2014 roku

d) prace z dopiskiem: „IVGKF” na kopercie należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:

Zespół Szkół w Wilamowicach ul. Rynek 14, 43-330 Wilamowice

wraz z pracami, na odwrocie oznaczonymi tytułem i godłem autora należy przysłać zaklejoną kopertę oznaczoną również logiem/znakiem autora. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany formularz dostępny w załączniku.

4. Nagrody:

  • kwalifikacji zdjęć na wystawę pokonkursową i przyznania nagród dokonuje Jury powołane przez organizatora.
  • laureaci otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe.
  • wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac z udziałem laureatów i uczestników konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatorów w budynku ZS Wilamowice.
  • termin zostanie ogłoszony na stronie:

www.zsp.wilamowice.pl i www.gim.wilamowice.pl

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas trwania konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w materiałach i publikacjach związanych z konkursem.

7. Uczestnik zgadza się na przekazanie zdjęć konkursowych na rzecz organizatora, z zachowaniem praw autorskich uczestnika, w celu wyeksponowania ich w placówkach użytku publicznego.

8. Wszelkie pytania należy kierować na

  • e-mail: zs.wilamowice@op.pl
  • telefonicznie: 33 8457 444, osoby do kontaktu. Wojciech Gurdek, Paulina Tatoń – Praciak, Barbara Nawrocka

9. Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie:

www.zsp.wilamowice.pl i www.gim.wilamowice.pl

10. Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.

formularz

plakat2014

Regulamin_edycja2014