Let’s Start!!!

Od marca b.r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Wonderful season, Spring! Założycielami są szkoły z Hiszpanii i Rumunii, a partnerami  oprócz nas szkoły z Turcji i Rumunii.Projekt ma na celu przybliżenie symboli wiosny oraz tradycji i zwyczajów z nią związanych.

Czym jest eTwinning?

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Norwegia, Turcja. Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Parterstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED).

Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning:

Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;
Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;
Temat projektu jest związany z podstawą programową kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego.
Zalety projektów eTwinning:

·         entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli,

·         motywacja do nauki,

·         dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia,

·         bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,

·         wykorzystanie istniejącej szkolnej bazy komputerowej czyli pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki,
stosowanie metody projektu,

·         możliwość tworzenia zespołów nauczycieli: ‘przedmiotowiec’, językowiec, informatyk, każdy nauczyciel może realizować jeden lub kilka projektów,

elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.